A barokk és Pázmány Péter (1570-1637)

 

A XVI.század végétől kezdve Európában újra megszilárdult a feudalizmus, létrejöttek az abszolút monarchiák, s ugyanebben az időben a reformáció támadásai következtében megingott katolikus egyház is ellentámadásba lendült híveinek visszaszerzéséért (ellenreformáció). Ez volt a társadalmi háttere a barokknak, mely az európai művelődés történetében a reneszánszt követő nagy korszak. A barokk kezdetét a tridenti zsinattól, 1542-től számítjuk. A barokk számára a lenyűgöző hatás, a csodálkozás felkeltése leginkább formai külsőségekkel érhető el. A barokk költészet kedvelte a virtuóz rímtechnikát, az újszerű költői képek bőségét valamint a meglepő ellentétektől feszülő hasonlatokat. Különösen kedvelte a bonyolult összetételű, de áttekinthető körmondatokat, a rokon értelmű mondatokat, a szavak halmozását és az erős érzelmi tartalmú kifejezéseket. A barokk új műfajokat teremtett, fellazította a hagyományos műformák kereteit. Kezdeti szakaszát (1600-1640) nevezik manierizmusnak (késő reneszánsz, kora barokk), ami a barokk kultúra előrenyomulásának az ideje. Második szakasza (1640-1690) a török uralom megszűnésének az ideje, ekkor alakul meg az önálló Erdély. Következő szakasza 1740-ig tartott, ez tekinthető a jezsuiták virágkorának. A barokk utolsó szakasza, a rokokó 1740-től 1772-ig tartott.

A magyar prózastílus történetében kiemelkedő szerepet töltött be Pázmány Péter (1570-1637), aki egyetemi tanár, tankönyvíró, hitvitázó és papnevelő volt. Az irodalomtörténetet elsősorban mint nyelvi alkotó érdekli. magyar földön ő a legnagyobb képviselője az irodalmi barokk stílusnak, melynek lényege az érzéki illusztráció. Mint jezsuita főpap, mint esztergomi érsek megszervezte az újjászülető katolikus egyházat és egyetemével a magyar katolikus kultúrát. Az ellenreformáció harcos irányítója. A nyelv egyik nagy művésze. Bőven él a barokk stílus dí szí tő elemivel. Nagyszabású körmondatai grammatikai bonyolultságuk ellenére is mindig tiszták, áttekinthetőek. Stílusára jellemző az érzékletes, realisztikus képek és a közmondásszerű megállapítások. Hatalmas irodalmi munkásságot fejtett ki. Irodalmi alkotásait elsősorban a katolikus egyházért való szolgálatnak tekintette, mégis az egyetemes nemzeti értékek hordozói lettek. Félelmes tekintélyt szerzett a protestánsokat támadó nagyszámú vitairatával, melyekben a szatíra, a gúny és a humor stíluseszközei gyakran összekapcsolódnak szenvedélyes sértegetésekkel, gyanusí tgatásokkal is. A gorombaság nem szenvedélye, sosem veszti el fejét. fölényes és magabiztos, messze felette állt ellenfeleinek. Legelső ilyen vitairata: Felelet a Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairól irt könyvére (1603). Saját kora nagyszabású hitvédelmi művét, az Isteni igazságra vezérlő kalauzt (1613) értékelte a legtöbbre, ennek azonban ma már inkább csak a teológiai-filozófiai szaktudomány szemszögéből van jelentősége. Imádságos könyv (1606) című ájtatossági műve korának vallásos igényeit elégítette ki. Szónoki beszédei közelitik meg legjobban a mai felfogásunk szerinti szépirodalom fogalmát. Élete végén, 1636-ban jelent meg Prédikációk című terjedelmes kötete, mely 101 szentbeszédet tartalmazott. Bennük a magyar élőbeszédet emelte szónoki művészetté. Prédikációit el is mondta a szószéken, azonban csak később foglalta írásba. A magyar művelődéstörténetben kiemelkedő jelentőségű tett a nagyszombati egyetem megalapítása 1635-ben, mely később hosszú ideig az ő nevét viselte.